KYLPYTYNNYRIN VUOKRASOPIMUSEHDOT

 

 Vuokra-aika

 

Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan HINATTAVAN LAITTEEN eli kylpytynnyrin luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle.

 

 Palautus vuokranantajalle sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä

 

Laite on palautettava sovittuun paikkaan vuokrasopimuksessa sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokranantajan kanssa.

 

Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun laite on palautettu vuokranantajan toimipisteeseen tai kun vuokranantaja on saanut vuokralaisen ilmoituksen laitteen palautuksesta vuokranantajan hyväksymään paikkaan.

 

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

 

Jos hinattavaa laitetta ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille varkaustapauksena.

 

Jos vuokralainen laiminlyö tässä kappaleessa mainitut velvoitteet, on vuokranantajalla oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokranantajalle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

 

Vuokrausmaksun ja pantin suoritus

 

Vuokrausmaksu suoritetaan etukäteen varatulta vuokrausajalta.

 

Mikäli vuokralaiseksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa,

 

vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran, vahinkojen ja ilkivallan maksamisesta.

 

Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut

 

Vuokrattua laitetta ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.

 

Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata laitetta kolmannelle henkilölle.

 

Vuokralainen on velvollinen hoitamaan laitetta varusteineen huolellisesti niin, että ne ovat palautettaessa samassa kunnossa kuin luovutushetkellä normaalia kulumista lukuun ottamatta.

 

Vuokralaisen on tarkistettava vuokrattava laite luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa ylös mahdolliset puutteet tai viat.

 

Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä.

 

Mikäli laitteeseen tulee tekninen tai muu vika, on tästä ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle.

 

Vuokralainen voi myös palauttaa laitteen vikatapauksessa välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä.

 

Vuokralainen on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

 

Korvaamaan laitteelle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot

Korvaamaan hinattavasta laitteesta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet

Suorittamaan itse aiheuttamiensa vahinkojen aiheuttamalta seisonta-ajalta kohtuullisen vuorokausimaksun,

kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

Normaalia kulumista ei kuitenkaan pidetä vahinkona.

 

 Vuokralainen on vastuussa omavastuusta riippumatta seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahingoista kokonaisuudessaan:

 

Ylikuormaus

Ajaminen tyhjillä renkailla

Lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä

Tupakanpolton, likaisten esineiden tai viiltojen aiheuttamat vahingot

Ajaminen hinattavan laitteen ulkomitat huomioiden liian ahtaissa paikoissa

Ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen

Ajaminen jään päällä tai veden peittämällä tiellä tai muulla alueella

Vahingonteosta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokralainen tämän tieten

Pakkasen kylpytynnyrin vesijärjestelmälle aiheuttamista vahingoista mikäli vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä

Jos laitteelle tai vuokraajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokralaisen tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, laitteen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokralainen muutoin oleellisesti rikkoo sopimusehtoja.

Vuokralainen vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingoista vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

 

Vuokralainen on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana sen käyttämisestä aiheutuvat leiriytymis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.

 

Rengasvaurion sattuessa vuokralainen on velvollinen korjauttamaan renkaan vuokranantajan lukuun kuitenkin neuvottelemalla mahdollisuuksien mukaan tästä ensin vuokranantajan kanssa.

 

Vuokralaisen toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

 

Vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle laitteessa ilmenneestä virheestä tai siihen kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille.

 

Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokralainen saa kuitenkin vuokranantajalle ilmoittamatta korjauttaa laitetta vuokranantajan lukuun enintään 50,00€ arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä.

 

Tällöin vuokralaisen on hankittava laitteen korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.

 

Liikennevahingon sattuessa vuokralainen on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokralaisen ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokralaisen on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

 

 Jos vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.

 

 Vuokranantajan velvollisuudet

 

Vuokranantaja vastaa, että vuokrattu hinattava laite on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Mikäli laitteessa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, on vuokralaisella oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos laitteen kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokralainen voi vaatia vuokrasopimuksen purkua.

 

Vuokranantaja ei vastaa laitteen rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle, liikennevälineille tai muille henkilöille kuin enintään vuokran määrään saakka. Tämä koskee myös mikäli laite ei ole vuokra-ajan alkaessa teknisesti siinä kunnossa, että se voidaan vuokrata asiakkaalle.

 

Vuokralle antaja ei vastaa siitä välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka rikkoutumisesta ja keskeytymisestä vuokralle ottajalle saattaa aiheutua.

 

Vuokraan sisältyvät asiat

 

Normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset

HÄMEEN LAITEVUOKRAUS

Tattarinmäenkuja 3

14700 HAUHO

 

050 380 0095

 

elina.tuominen@pp3.inet.fi